MILLELE MA VÕIKSIN UUE TÖÖANDJA JA JUHINA MÕELDA, KUI LÄHEN TÖÖSUHTESSE?

Millest algab töösuhe? Ennekõike sellest, et vastastikku usutakse ja loodetakse, et teineteisele saab olla kasulik ning vajalik. Seega, kui te värbate uusi inimesi ja olete otsustanud kellegi juba oma pardale tuua, siis enne võiks teil juhi ja tööandjana olla usk sellesse inimesesse. Olete töötaja juba värvanud konkreetselt selle arusaama pinnalt, et see inimene on teile vajalik.

Usalda 

Meie kultuuriruumis kipub juhtides olema tavapärane hoiak „Tõesta ennast meile ja siis me vaatame, kas me usume sinusse.ˮ. Äkki oleks aeg lasta lahti sellest vanast paradigmast ja otsustada suhtuda uustulijasse hoiakuga „Tere tulemast! Kui me sinu juba värbasime, siis anna minna, loo kokkulepitud väärtust ja me toetame Sind selles väärtusloomes.ˮ. Kui tuleviku töösoorituse käigus ilmneb, et inimese käitumine ja väärtusloome peaksid selles koostöös osutuma mitte ootuspäraseks ja te juhina pettute, siis on teil piisavalt aega, et oma hoiakut uustulija suhtes muuta ning teha vajalikud otsused. Analüüsides eelnevalt ka endast tingitud võimalikke rahulolematuse põhjuseid.

Miks on mõtteviisi muutus vajalik ja kasulik? Töösuhete kogemus kinnitab, et uuel alustaval inimesel on alati n-ö liblikad kõhus, palju elevust, ärevust ja ka hirme: „Kas ma sobitun? Kas mind võetakse omaks? Kas ma saan hakkama?ˮ. Kui te juhi ja kollektiivina suudate inimeselt need hirmud ära võtta, siis loote eelduse uustulija võimete ning potentsiaali parimaks avaldumiseks. Sellest võib võita kogu organisatsioon, sest inimene loob teile parimat väärtust. Mart Noormaa ütles oma hiljutises mõtteavalduses, et „kartus surub maha arengu ja hirm blokeerib mõtlemiseˮ. See tähendab, et saate juhi ja tööandjana vähendada hirme, anda oma inimestele tiivad, et nad lendaksid. Nii saavad inimesed realiseerida endas võimeid, kogeda tööõnne ja teie saate vastu võib-olla isegi ootuseid ületava väärtusloome.

Aita sisse elada

Kindlasti mõtle ka läbi, kuidas teha uue inimese jaoks tema organisatsiooni tulemine meeldejäävaks, eriliseks, sest me kõik tahame uues olukorras tunda ennast oodatuna. Kui inimene saab läbi sisseelamise teadmise, et teda oodati, siis on taaskord loodud suurem eeldus pühendumuseks konkreetsele tööle ja organisatsioonile. Sisseelamist saab teha eriliseks igas organisatsioonis olenemata valdkonnast, millega tegeletakse. Olgu sisseelamise osaks siis mingi teie organisatsioonile omane esimese tööpäeva või -nädala rituaal(id) uute inimeste tervitamiseks või organisatsiooni ja inimesi tutvustav orienteerumismäng. Olge ideede mõtlemisel ja elluviimisel julged ning loomingulised, sest lõpuks aitab sisseelamisprogramm teil eristuda teistest sama valdkonna organisatsioonidest. Seega pöörake uue inimese tervitamine oma unikaalsuseks, oluliseks komponendiks tööandja kuvandist.

Mida täpsemalt teha?

Nende oluliste juhtimise ja uue töötajaga seotud teemade juures on rida praktilisi ja osaliselt ka seadusest tulenevaid samme, mida tasub samal ajal kindlasti silmas pidada.

1. Pea lepingueelseid läbirääkimisi, hõlmates töösuhte kõiki olulisi asjaolusid. Kõik, mis on sinu jaoks iseenesestmõistetav, ei pruugi olla sinu tulevase töötaja jaoks. Esita avatud küsimusi tema eelistuste kohta, näiteks töö sisu ja korralduse ning erivajaduste kohta. Arvesta, et sinu küsimused võivad olla seotud üksnes töö ja töösuhtega.

2. Kaalu, ega tegemist ei ole pigem käsundus- või töövõtulepinguga?Töölepingu puhul on töötajal suurem sõltuvusaste.

3. Pea meeles, et tööle lubamine võrdsustub suulise töölepingu sõlmimisega. Hiljem on keeruline aru saada, milles tegelikult kokku lepiti. Üksnes väga piiratud tingimustel on võimalik korraldada proovitöö enne töölepingu sõlmimist.

4. Vormista töölepingu kirjalik dokument, arvestades punkti 1. Ära koorma teksti üleliigsega. Lase töötajal tutvuda projektiga, esitada täpsustavaid küsimusi, teha muudatusettepanekud. Töölepingu allkirjastamine toimub kas omakäeliselt või digiallkirjaga. Dokument jääb mõlemale poolele. Kui tööle asumisel ei ole tööandja kirjalikku töölepingut töötajale esitanud, siis töötaja nõude peale tuleb see esitada kahe nädala jooksul nõude saamisest.

5. Registreeri töötamine. Maksu- ja tolliameti e-keskkonnas saab töötajate registrisse kandeid teha isik, kes on juhatuse liige või kellele on antud vastavad volitused. Volituse aluseks on keskkonnas antav roll. Kanna kõik andmed sisse hiljemalt töötamise alguseks. Vaata siit.

  • Mõne töötingimuse muutuse korral tuleb teha kande muudatus registris.
  • Kui tegemist on välismaalasega, siis erista, kas tegemist on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikuga või kolmandatest riikidest. Näiteks viimase puhul  tuleb täita välismaalaste seaduse nõudeid, sh teavitama PPA-t töösuhtest (ja hilisematest muudatustest). 
  • Kui tegemist on Eestisse lähetatud töötajaga ja oled üksnes kasutajaettevõte, siis mõistlik jälgida, et töötaja oleks registreeritud tööinspektsioonis siin

6. Lase töötajal täita avaldus valitava tulumaksumäära, samuti uuri II pensionisambaga liitumise kohta siin (https://www.pensionikeskus.ee/ii-sammas/tooandjale/liitumisparingud/) ). Selgita töötajale või suuna töötajat, kus ta saab lisateavet tulumaksumäära valikute kohta.

7. Tutvusta organisatsioonisiseseid väärtusi, toimimise põhimõtteid, kodukorda. Need peavad olema selged, arusaadavad ja kaasajastatud, mis väljendatud n-ö elava dokumendina.

8. Juhenda ja õpeta.Veendu, et töötaja tunneb ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse korraldust ning oskab ohutuid töövõtteid praktikas rakendada. Töökeskkonnaalase juhendamise (teoreetiline) ja väljaõppe (praktiline) korral registreeritakse juhendamise ja väljaõppe toimumise kuupäev ning sisu. Väga oluline on töötaja kinnitus juhendamise ja väljaõppe kohta vormis, mis ei tekita hiljem tõendamisprobleeme. Töötajale võib rakenduda ka näiteks 10 erinevat juhendit: nii tehtavate tööde kui töövahendite kohta. Ja kas töötaja teab, kes on ettevõttes esmaabiandja? Kas peetakse arvestust töötajale väljastatud isikukaitsevahendite üle?

9. Korralda tervisekontroll, kui töötaja kuulub nende hulka, kelle puhul tuleb tervisekontroll läbida. Kuigi üldjuhul peab tervisekontroll olema läbitud nelja kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates, tuleb osa tööde korral töötaja saata töötervishoiuarsti juurde juba enne tööle asumist. 

10. Kaitse andmeid. Andmekaitse töösuhtes muutub aina aktuaalsemaks. Jälgi ettevõttesisest isikuandmete töötlemise ülevaadet (mis on pea kõigile kohustuslik). Töötle (sh hangi, tutvu, kasuta, muuda jne) andmeid üksnes eesmärgipäraselt. Muul otstarbel andmeid kasutada ei tohi. Näiteks ei saa töötaja CV-st kirjutada otse tema sünnipäeva puhketoa seinale, vaid see tuleb kooskõlastada töötajaga. 

Kui sa oled need teemad edukalt läbinud kas koos personalivaldkonna abilisega või ise, siis on aeg hakata mõtlema sellele, kuidas oma inimesi hoida ja arendada. Konkreetne juhtimismõte  „õiged inimesed, õiges rollis, õigel ajalˮ võtab eelneva hästi kokku ja on oluline eeldus õnnestumisele. Kui nende teemadega toimetulek osutub liiga aeganõudvaks ning põhirõhk on siiski müügil ja klientidele loodaval väärtusel, siis on alati võimalik värvata vastava ala inimene või kaasata mõni teenusepakkujast partner, kes aitab vajalikud teemad korda ajada.

Autorid

M.I.K.S. Konsultatsioonid OÜ partnerid Elina Soomets (jurist), Jana Karilaid (personalijuht), Marit Tisler (personalijuht)

Veel Postitusi